תקנון עמותת מטה מאבק הנכים בישראל

 א.    חזון העמותה

מטה מאבק הנכים בישראל רואה עצמו הגוף המקדם ומגן על זכויותיו של ציבור האנשים עם מוגבלויות בישראל מתוך הכרה ואמונה ערכיים, כי הגיעה העת שציבור זה יממש את החופש לבחור בדרכי חייו, ולא עוד מצב בו אחרים בוחרים במקומו.

מטה מאבק הנכים בישראל רואה עצמו מחויב להמשיך ולפעול ביתר שאת למען ציבור זה ולקדם את  זכותו לשוויון בכל תחומי החיים תוך הכרה בערך חייו וכבודו של ציבור זה.

שותפות אמיתית של מטה מאבק הנכים בישראל בחקיקה ובעשייה של החברה הישראלית, אשר בה אנו  נהייה אדונים לעצמנו, תביאנו ברבות הימים לקיום תשתית איתנה של חברה הומאנית, שוויונית, צודקת ופלורליסטית המקדמת  את זכויות  הפרט ככלל, וזכויות ציבור האנשים עם מוגבלויות בפרט.

מטה מאבק הנכים בישראל פועל לאיחוד וליכוד ציבור הנכים בישראל תוך התארגנות ופעילות לשינוי המצב הקיים וליצירת שוויון זכויות אמיתי .

 

ב.     הגדרות

 

 1. תקנון זה נכתב לשם הנוחות בלשון זכר ואולם בכל מקום הכוונה גם בלשון נקבה.
 2. העמותה – מטה מאבק הנכים בישראל ע"ר, מספר 58-036-530-2.
 3. האסיפה הכללית – האסיפה הכללית של העמותה כאמור בפרק י.
 4. המועצה – מועצת העמותה כאמור בפרק יא'.
 5. ההנהלה – הנהלת העמותה כאמור בפרק יב'.
 6. מוגבלות – לקות פיזית, נפשית, שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בגינה מוגבל תפקודו של הלוקה בה בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
 7. המוסדות המוסמכים – משרד העבודה והרווחה, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, מי שהוסמך ע"י משרד הבריאות לתת אישורים רפואיים.
 8. אישור רפואי – אישור רפואי מהמוסדות המוסמכים המפרט את המוגבלות.
 9. נכה – אדם עם מוגבלות, המציג (מצרף לבקשת ההצטרפות לעמותה) אישור רפואי.

 

ג.      עקרונות היסוד

 

 1. העמותה תקבל כחבר כל נכה, המזדהה עם עקרונותיה ומטרותיה ומוכן לפעול על פיהם.
 2. העמותה דוגלת בשוויון זכויות לנכים ויישומן בכל תחומי החיים (לרבות בתחום התעסוקה, דיור, נגישות, בריאות, חינוך, תחבורה, פעילות חברתית, קהילתית וספורטיבית).
 3. הבחירות למוסדות העמותה ייערכו בדרך דמוקרטית, כאמור בפרק ד' סימן א' לחוק העמותות תש"ם – 1980.
 4. העמותה דוגלת בזכותו של כל אדם לבחור באופן חופשי את אורח חייו.
 5. העמותה שואפת להוות ארגון יציג של צבור הנכים בישראל במגמה להפכה לתנועה חברתית ארצית.
 6. (סעיף ו) העמותה תקבל, כחברים בה, הורים ו/או אפוטרופוסים של נכה אשר אינו יכול להיות חבר בעמותה עקב מוגבלותו ו/או עקב היותו בן פחות מ- 18 שנים ובהתקיים סעיף ג.7 להלן ובתנאי שבעל זכות ההצבעה יהיה הנכה עצמו או אחד מאפוטרופוסיו (למניעת כפל קולות).
 7. בהנהלת העמותה ובכל אחד מהמוסדות הנבחרים של העמותה, יכהנו לפחות 80% חברים בעמותה שהם נכים. עד 20% הנותרים יכולים להיות חברים בעמותה כאמור בסעיף ג.6.
 8. סעיף ג.7 ניתן יהיה לשינוי ברוב מוחלט של לא פחות מ- 70% מבין החברים בעמותה שהם נכים.

 

 

 1. לתואר "יקיר העמותה" יהיה זכאי אדם, ארגון או גוף ציבורי שפעל ופועל למען ציבור הנכים בישראל ולרווחתו, התואר ישמש לצורכי כבוד בלבד וקבלתו תהא על-פי החלטת רוב חברי ההנהלה. כל אחד מחברי ההנהלה רשאי להציע מועמד לתואר בצירוף נימוקים רלוונטיים.

ד.     מטרות העמותה

 

 1. העמותה תפעל למניעת אפליה של נכים במגזר הציבורי והפרטי בכל תחומי החיים (לרבות בתחום התעסוקה, דיור, נגישות, בריאות, חינוך, תחבורה, פעילות חברתית, קהילתית וספורטיבית).
 2. העמותה תדרוש ייצוג הולם של נכים בכל הגופים העוסקים בענייניהם.
 3. העמותה תפעל לתיקון עיוותים קיימים בגופים האחראיים לספק שירותים לציבור הנכים, כמו – קופות-החולים, בתי החולים, מעונות נכים, שיקום תעסוקתי מוגן, משרדי הממשלה למיניהם, מוסדות ציבוריים וכיו"ב והתאמתם לצורכיהם הנאותים של הנכים.
 4. העמותה תפעל לקידום חקיקה בנושאים הקשורים לחייהם של נכים, יישומה ואכיפתה הלכה למעשה.
 5. העמותה תפעל להגברת המודעות בקרב ציבור הנכים לזכויותיהם וצרכיהם האמיתיים, וכן תעמיק את ההכרה של צרכים מיוחדים אלו בקרב החברה.
 6. העמותה תפעל לאבטחת רמת חיים נאותה לציבור הנכים שאינם יכולים להשתכר למחייתם.
 7. העמותה תפעל למתן הזדמנויות שוות בתחום התעסוקה לנכים.
 8. העמותה תפעל להקמת פתרונות דיור הולמים בקרב הקהילה לנכים.
 9. העמותה תנהיג פעילות קהילתית, שמטרתה לעזור ולתמוך איש ברעהו מתוך הכרת הצרכים המשותפים ותעודד את חבריה לפעול למימוש צרכים אלה.

 

ה.    חברות

 

 1. מייסדי העמותה חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות ועד לפרישתם מרצון.
 2. יכול להגיש בקשה להצטרף כחבר בעמותה מי שמתקיים בו לפחות אחד מאלה:

א.      כל אדם בגיר (בכפוף לסעיף ג.1).

ב.       הורה ו/או אפוטרופוס (בכפוף לסעיף ג.6).

ג.        תאגיד כלשהו המכיר ותומך בעקרונות העמותה ומטרותיה ואינו פועל בניגוד עניינים לעמותה (ובתנאי שנציגיו לא יוכלו לבחור ו/או להיבחר למוסדות העמותה אלא למוסדות מיוחדים שיוקמו לענייני תאגידים).

 1. תנאים לקבלת חבר בעמותה:

א.      מילוי שאלון לחברות בעמותה וחתימה על הסכמה להצטרף לעמותה. (נוסח השאלון בנספח א').

ב.       צירוף אישור רפואי.

 1. אם המבקש נכה – אישור רפואי עבור עצמו.
 2. אם המבקש הוא הורה/אפוטרופוס של נכה – אישור על שם הנכה בצירוף צילום תעודת הזהות של המבקש בה מפורט שם הילד הנכה או אישור על אפוטרופסות על הנכה.
 3. אם המבקש הוא תאגיד אין צורך באישור רפואי.

ג.        תשלום דמי הרשמה, כפי שיוחלט ע"י ההנהלה.

ד.       תשלום דמי-חבר לתקופה ראשונה, כפי שיוחלט ע"י ההנהלה.

ה.      אישור הנהלת העמותה, או מי שהתמנה לכך ע"י ההנהלה.

 

 

 

 1. תנאים לקיום חברות בעמותה:

א.      תשלום דמי-חבר בסכומים ובמועדים, שיוחלט עליהם ע"י ההנהלה.

ב.      וועדת הכספים תהא רשאית לקבוע דמי-חבר מיוחדים (נמוכים או גבוהים מדמי-החבר הנוהגים באותה עת בעמותה) וכן לקבוע על מי יחולו דמי חבר מיוחדים אלה.

ג.       החברות בעמותה אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. במקרה שהחבר הוא תאגיד (לפי סעיף ה.2.ג.) תימשך החברות כל זמן שהתאגיד קיים ובלבד שמתקיימים כל שאר התנאים לקיום החברות.

 1. סירבה ההנהלה לקבל אדם או תאגיד כחבר לעמותה, רשאי האדם או נציג התאגיד להשמיע עמדתו בפני חברי ההנהלה, שיתכנסו לשם כך תוך 30 יום מהיום בו ביקש האדם או התאגיד להשמיע עמדתו כאמור. בכל מקרה רשאי האדם או נציג התאגיד לערער על כל החלטה מסוג זה בפני האסיפה הכללית.

 

ו.       זכויות וחובות חבר העמותה

 

 1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים של העמותה (בכפוף לסעיף ג.7).
 2. חבר שהוא תאגיד לא יוכל לבחור ו/או להיבחר למוסדות הנבחרים של העמותה אלא למוסדות מיוחדים (אם יוקמו) לתאגידים.
 3. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה.
 4. אסור לחבר העמותה לפעול כנגד העמותה ו/או בניגוד לתקנון העמותה ו/או בניגוד להחלטות האסיפה הכללית ו/או בניגוד להחלטות ההנהלה.
 5. אסור לחבר העמותה לדבר בשם העמותה אלא אם הוסמך לכך על ידי ההנהלה ו/או מי שהוסמך לכך על ידה.
 6. חבר העמותה חייב לשלם דמי-חבר לעמותה בסכומים ובמועדים כפי שיוחלט על ידי ההנהלה.
 7. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים, אשר הגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו ואולם ההנהלה רשאית לפטור מסילוק תשלומים כלשהם, שהגיעו לעמותה, ממי שחברותו פקעה.

 

ז.      פקיעת חברות

 

 1. החברות בעמותה פוקעת:

א.      במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.

ב.       בפרישת החבר מהעמותה באמצעות הודעה בכתב, שתינתן להנהלה30 יום מראש.

ג.        בהוצאת החבר מהעמותה.

 1. חברי ההנהלה רשאים להוציא חבר מהעמותה בהתקיים אחד מהתנאים:

א.      החבר לא שלם לעמותה את המגיע לה ממנו במשך יותר משלושה חודשים.

ב.       החבר לא מלא אחר הוראות התקנון ו/או חלק ממנו.

ג.        החבר לא מלא אחר החלטה של האסיפה הכללית/ההנהלה.

ד.       החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

ה.      החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. בקשה להמלצה להוצאת חבר מהעמותה תוגש להנהלה בכתב ומנומקת.
 2. סייגים להמלצה להוצאת חבר מהעמותה:

א.      המלצה להוצאת חבר מהעמותה תידון בישיבת ההנהלה בתנאי שהודעה על פרטי החבר והדיון על אפשרות ההמלצה להוצאתו מהעמותה ניתנה לחברי ההנהלה לפחות 30 יום לפני הישיבה.

ב.       המלצה להוצאת חבר מהעמותה תעשה ברוב של יותר מ- 60% מחברי ההנהלה הנוכחים בישיבה בה נדון והוחלט העניין ובכל מקרה ברוב של לא פחות מ- 40% מכל חברי ההנהלה.

 

 

ג.        בפרוטוקול הישיבה, בה יוחלט העניין, יפורטו כל הנימוקים בעד, הנימוקים נגד ונימוקים אחרים אם יהיו. כמו כן יצוינו שמות כל חברי ההנהלה המכהנים, תוך ציון מפורט ומפורש מי מהם השתתף בדיון, מי בעד ההחלטה, מי נגד ההחלטה ומי נמנע.

ד.       לפחות 30 יום לפני הוצאת חבר מהעמותה, תינתן לו הודעה על כך בכתב, יחד עם הזמנתו להביע בעל-פה ו/או בכתב את נימוקיו לדחיית הדרישה להוצאתו מהעמותה. על מכתב ההזמנה יהיו חתומים לפחות שלושה מחברי הנהלת העמותה.

ה.      הדיון על ההמלצה להוצאת חבר מהעמותה יכול שיתקיים גם לפני מתן ההודעה בנדון לחבר ואולם ההחלטה לא תהיה לפני שחברי ההנהלה שמעו (או קראו) את נימוקי החבר.

ו.        החבר יהיה רשאי להגיש בקשה להארכת המועד להגשת נימוקיו, מסיבות בריאותיות בלבד, בצירוף אישור מוסמך, מרופא, על כך שאינו יכול למלא את זכותו זו תוך 30 יום, כאמור, ובלבד שהארכת המועד לא תהיה מעבר ל- 45 ימים נוספים.

ז.        לא הגיע החבר ו/או לא הגיש את נימוקיו תוך הזמן שניתן לו (30 ימים או עד 75 ימים, לפי המקרה) רשאית ההנהלה לדון ו/או להחליט גם מבלי שתשמע (או תקרא) את נימוקי החבר.

ח.      כל הודעה, הזמנה, דרישה והודעה אחרת הקשורה לעניין הוצאת חבר מהעמותה תימסר בכתב ובאופן אישי כנגד חתימה ו/או בדואר רשום אל מענו של החבר כמופיע בספרי העמותה.

ט.      חבר שההנהלה החליטה להמליץ להוציאו מן העמותה יוכל לערער בפני האסיפה הכללית.

 

ח. מתן הודעות לחבר העמותה ופנקס חברים

 

 1. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה אל החבר יובאו לידיעתו בכתב באמצעות מסירה אישית ו/או משלוח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
 2. העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מעונו (לרבות מען למכתבים) מספר זהותו (ובהסכמת החבר גם מספרי טלפון ופקס להתקשרות ונתונים נוספים על פי הצורך) תאריך תחילת חברותו בעמותה, תאריך פקיעת חברותו והסיבות לפקיעת חברותו (אם פקעה).

 

ט. מוסדות העמותה

 

 1. האסיפה הכללית.
 2. מועצה.
 3. הנהלה.
 4. וועדת הביקורת.
 5. וועדת כספים.
 6. וועדת בחירות לבחירת חברי המועצה.
 7. וועדות ייעודיות קבועות או זמניות שיוחלט על הקמתן לצורך משימות מוגדרות.

 

 י. אסיפה כללית

 

 1. אסיפה כללית רגילה

א.      הגדרה

כל חברי העמותה רשאים להשתתף באסיפה הכללית בתנאי שתהליך הרשמתם לעמותה הסתיים לפחות 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה.

 

ב.       זמן ומקום

מועד, שעה  ומיקום האסיפה ייקבעו על-ידי ההנהלה.

ג.       תכיפות

תתכנס אחת לשנה, לכל הפחות.

ד.       הזמנה

 1. הודעה על כינוס האסיפה הכללית תהיה באחת או יותר הדרכים הבאות:

א.      בדואר רגיל.

ב.       בפרסום ב"במאבק" – ביטאון מטה מאבק הנכים בישראל, או בביטאון אחר שיחליף אותו כביטאון מטה מאבק הנכים בישראל.

ג.        בפרסום מודעות לפחות בשני עיתונים יומיים בשפה עברית (מותר, אך לא חובה, לפרסם גם בעיתונים בשפות נוספות).

 1. ההודעה תופנה אל כל חברי העמותה.
 2. ההודעה תפורסם לפחות 14 יום מראש ובמקרה של משלוח בדואר – לפחות 21 יום מראש.
 3. ההודעה תכלול ציון מפורש על מועד שעה ומיקום האסיפה הכללית, בנוסף לכך פירוט סדר היום לאסיפה הכללית.

ה.      מניין

 1. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות עשירית ממספר חברי העמותה.
 2. עשירית מחברי העמותה לא נכחו בפתיחת האסיפה, ולא התכנס המניין הדרוש (1/10), תתכנס האסיפה כעבור מחצית השעה, והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט – יהא מספרם אשר יהא ובלבד שלא פחות מ- 50 (חמישים) חברי העמותה.
 3. משהתכנסה האסיפה על-פי סעיף י.1.ה.1. או סעיף י.1.ה.2. תהיה רשאית להמשיך לדון ולהחליט אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים עד לנעילתה ע"י יו"ר האסיפה.

ו.        פרוטוקול

 1. יו"ר העמותה (אם לא נכח יו"ר העמותה ימלא את מקומו יו"ר וועדת הביקורת או גזבר העמותה או דובר העמותה או כל חבר אחר בהנהלה על-פי סדר זה) ימנה מזכיר אשר ינהל וירשום פרוטוקול אשר יכלול את שמות חברי ההנהלה, חברי המועצה וחברי ועדת הביקורת (תוך ציון מפורש מי מהם נכח באסיפה) כל הדיווחים (אפשר ע"י רישום הנושא וצירוף מסמכים כתובים) ואת כל ההחלטות (לרבות מספר הקולות בעד, נגד ונמנעים).
 2. הפרוטוקול ייחתם ע"י:

א.      יו"ר האסיפה.

ב.       יו"ר העמותה.

ג.        חברי וועדת הביקורת.

 1. הפרוטוקול יפורסם במסגרת הפרסום הראשון שיופץ לאחר האסיפה הכללית לחברי העמותה. זאת בנוסף לכל הפצה אחרת המחויבת לפי כל חוק (כמו לרשם העמותות).

 

 

 

 

ז.        יו"ר האסיפה

 1. יו"ר העמותה (ובהעדרו ימלא את מקומו כאמור בסעיף י.1.ו.1.) יפתח את האסיפה הכללית ויבקש מועמדים לתפקיד יו"ר האסיפה.
 2. כל חבר בעמותה, הנוכח באסיפה הכללית, רשאי להציע מועמדותו או מועמד אחר כלשהו (ובלבד שהמועמד המוצע נוכח באסיפה הכללית) לתפקיד יו"ר האסיפה.
 3. למרות האמור בסעיף י.1ז.1. לא יהיה מועמד לתפקיד יו"ר האסיפה הכללית מי שהציג מועמדותו להיבחר לתפקיד אחר כלשהו בעמותה באותה אסיפה כללית (אלא אם הסיר מועמדותו לכל תפקיד אחר לפני הגשת מועמדותו לתפקיד יו"ר האסיפה).
 4. יו"ר העמותה (ובהעדרו ימלא את מקומו כאמור בסעיף י.1.ו.1.) ינהל את הבחירה בין המועמדים לתפקיד יו"ר האסיפה בבחירות פומביות ע"י הצבעה רגילה.
 5. כל מועמד לתפקיד יו"ר האסיפה רשאי להשתתף בספירת הקולות (או למנות מי מטעמו לעשות זאת).
 6. המועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר (רוב פשוט) יהיה יו"ר האסיפה.
 7. במקרה של קולות שקולים:

א.      קיבלו שניים או יותר מספר קולות זהה ולא קיבל אף לא מועמד אחר מספר קולות רב יותר, תיערך הצבעה פומבית נוספת בין מועמדים אלה בלבד ויבחר המועמד כאמור בסעיף י.1.ז.6.

ב.       לא קיבל מועמד אחד מספר קולות רב מכל מועמד אחר במשך שלושה תהליכי בחירה, יכריע יו"ר העמותה (או ממלא מקומו כאמור בסעיף י.1.ו.1) בין המועמדים כאמור בסעיף י.1.ז.6.א.

 1. משנבחר יו"ר האסיפה, ימשיך הוא לנהל את האסיפה הכללית עד לנעילתה ולחתימתו על הפרוטוקול.
 2. נבצר מיו"ר האסיפה להמשיך ולמלא את תפקידו, ימלא את מקומו המועמד שקיבל מספר הקולות הרב ביותר מבין שאר המועמדים ובאין מועמד כזה ימנה יו"ר העמותה יו"ר אחר לאסיפה.
 3. תפקיד יו"ר האסיפה מסתיים עם נעילתה ולאחר חתימתו על פרוטוקול  האסיפה הכללית.

ח.      דיווחים לאסיפה הכללית

 1. יו"ר וועדת הביקורת (או מי מטעמו) ידווח על פעולותיה וממצאיה וכן המלצותיה על נקיטת צעדים לתיקון עיוותים אם היו.
 2. יו"ר העמותה (או מי מטעמו) ידווח על פעולות ההנהלה.
 3. גזבר העמותה (או מי מטעמו) ידווח על הדו"ח הכספי והאסיפה תתבקש לאשרו. כמו כן יציג את מועמדו לתפקיד רואה החשבון של העמותה ויבקש מהאסיפה הכללית לאשר את מינויו. היה והאסיפה לא אישרה את מינוי רואה החשבון, יוצע רואה חשבון אחר לאישור האסיפה והתהליך יסתיים לאחר בחירת רואה חשבון (אם אין מועמד אחר למילוי התפקיד תאשר האסיפה הכללית את מינוי רואה החשבון שהוצע ע"י גזבר העמותה).
 4. דיווחים נוספים יוגשו לאסיפה הכללית לפי הצורך ע"י יו"ר העמותה או מי מטעמו.

ט.      בחירות

 1. האסיפה הכללית תבחר את יו"ר העמותה, את מועצת העמותה ואת חברי וועדת הביקורת כמפורט בסעיפים הרלוונטיים.
 2. הבחירות תיערכנה אחת לארבע שנים.
 3. האסיפה הכללית רשאית, ברוב רגיל של חבריה, להדיח כל ממלא תפקיד מתפקידו, אף אם לא נסתיימה תקופת כהונתו, ובלבד שניתנה לו הזכות להשמיע עמדתו בפניה.

 

 1. הדיחה האסיפה הכללית ממלא תפקיד כלשהו לפני תום כהונתו, יציעו חברי העמותה הנוכחים באסיפה הכללית מועמדים אחרים. תהליך הבחירה יעשה מיידית בבחירות פומביות (כמו הבחירות לתפקיד יו"ר האסיפה בסעיף י.1.ז. לרבות סעיפי המשנה ובכפוף להתאמות המתחייבות לפי התפקיד שלצורך מילויו נערכות הבחירות) וימונה המועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר (רוב פשוט).
 2. מועמד שנבחר עקב פרישת או הדחת ממלא תפקיד כלשהו יכהן בתפקיד עד למועד הבחירות החוקי הקרוב בעמותה.

 

י.         החלטות והצבעות

 1. כל חברי העמותה הנוכחים באסיפה הכללית רשאים להשתתף בהצבעות על החלטות האסיפה הכללית. כל ההצבעות הקשורות בבחירות לתפקיד כלשהו ו/או לשינוי בתקנון, מחייבות הצבעה בקלפי כנגד הצגת כרטיס חבר בתוקף. יתר ההצבעות יכולות שתהיינה בהרמת יד ובאמצעות ספירת הקולות באמצעות סופרים שיוסמכו ע"י ועדת הבחירות.
 2. חבר העמותה שהוא תאגיד (כאמור בסעיף ה.2.ג.) אינו רשאי להשתתף בבחירות, לא לבחור ולא להיבחר לכל תפקיד שהוא, למעט כמוזכר בסעיף ו.2.
 3. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רב אחר (כגון, פירוק מרצון יעשה עפ"י סעיף 43 לחוק העמותות וכיו"ב).
 4. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להורות על ספירת קולות חוזרת או להכריע, הכל על-פי שיקול דעתו ולאחר התייעצות עם חברי וועדת הביקורת (ובהעדרם שניים מחברי ההנהלה).
 5. שינוי התקנון לא יוצע זולת אם נכתב בסדר היום לאסיפה הכללית כאמור בסעיף י.1.ד.4.
 6. שינוי התקנון יהא ברב מוחלט של לא פחות מ- 80% מכלל חברי העמותה הנוכחים באסיפה הכללית (אלא אם תקנון זה מחייב רוב שונה לעניין סעיף כלשהו).
 7. תחולת ההחלטה על שינוי בתקנון תיכנס לתוקף לאחר פרק זמן של שלושים יום ואולם האסיפה הכללית רשאית להחליט על מועד שונה.

 

 1. אסיפה כללית שלא מן המניין

 

א.      רשות לכנס

ההנהלה רשאית לכנס, בכל עת, אסיפה כללית שלא מן המניין.

ב.       חובה לכנס

ההנהלה חייבת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, לפי דרישה בכתב של אחד מאלה:

 1. וועדת הביקורת.
 2. הגוף המבקר.
 3. עשירית מחברי העמותה.
 4. מועצת העמותה.

ג.       מועד הכינוס

 1. כינוס האסיפה הכללית שלא מן המניין על פי סעיף י.2.ב. וסעיפי המשנה, יהיה תוך 60 יום מהיום בו הוגשה הדרישה כדין.
 2. ההנהלה רשאית לדחות את כינוס האסיפה ב- 60 ימים נוספים, באישור וועדת הביקורת ו/או המועצה.

 

ד.       כינוס האסיפה על-ידי הדורשים

 1. הדורשים את כינוס האסיפה הכללית (כאמור בסעיף י.2.ב. וסעיפי המשנה) רשאים לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בעצמם, אם ההנהלה לא כינסה את האסיפה הכללית, שנדרשה כדין, תוך 60 יום מיום הדרישה (או תוך 60 ימים נוספים, אם בקשה ההנהלה מוועדת הביקורת ו/או המועצה הארכת המועד ולא יותר מ- 60 ימים נוספים ובתנאי שקיבלה אישור כאמור בסעיף י.2.ג.2).
 2. כונסה האסיפה כאמור בסעיף י.2.ד.1, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות, שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי ההנהלה האחראים לכך שהאסיפה לא כונסה על-פי הדרישה כדין. כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות האמורות מכספים המגיעים, או שיגיעו לפי המקרה, ממנה לחברי ההנהלה האמורים.

ה.      כינוס האסיפה על-ידי רשם העמותות

לא כונסה האסיפה הכללית, מן המניין או שלא מן המניין, בהתאם לחוק ו/או בהתאם לתקנון זה, רשאי רשם העמותות לכנס אותה ו/או למנות אדם שיכנס אותה.

ו.        נוהל כללי

 1. אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליט (לרבות קיום בחירות) כמו כל אסיפה כללית מן המניין ובתנאי שהתקיימו כל התנאים האחרים להחלטות אלה.
 2. אסיפה כללית שלא מן המניין תנוהל בהתאם לאותם כללים בהם מנוהלת אסיפה כללית מן המניין (על-פי החוק ו/או על-פי תקנון זה). אולם אם האסיפה הכללית שלא מן המניין כונסה שלא על-ידי ההנהלה, ימלא אם מקום יו"ר העמותה, באותה אסיפה כללית, מי שייבחר על-ידי הדורשים שכינסו אותה (לרבות רשם העמותות או מי מטעמו).

 

 1. אסיפת נציגים

א.      העמותה תהא רשאית, כאשר מספר חבריה יצדיק זאת, לקיים אסיפות כלליות בדרך של כינוס נציגים.

ב.       דרכי הבחירה של הנציגים, מספר הנציגים לפי סניפים, אזורים ו/או כל חלוקה אחרת יתווספו לתקנון כפרק נפרד.

ג.        כל התנאים לשיטת בחירת ואסיפת הנציגים יובאו לאישור המועצה. המועצה תהא רשאית לאשר את השינוי ולהביאו כהצעה מגובשת לאסיפה הכללית לשינוי ולתוספת לתקנון, או להביא חלופות שונות לאסיפה הכללית שתכריע ביניהן.

ד.       אישרה האסיפה הכללית שינוי כאמור, ייכנס השינוי לתוקף החל מהאסיפה הכללית הראשונה שתהא לאחר האישור.

 

 

יא. מועצת העמותה

 1. בחירה ומניין

האסיפה הכללית תבחר את המועצה ויכהנו בה 48 חברים לכל היותר בנוסף ליו"ר העמותה.

 1. יו"ר

יו"ר העמותה יכהן גם כיו"ר המועצה (ובהעדרו ימלא את מקומו כאמור בסעיף י.1.ו.1).

 

 

 1. סמכויות

א.      תבחר מתוך חבריה את ההנהלה.

ב.       תחליט על הקמת הוועדות השונות בנוסף לאלו המוזכרות בתקנון זה.

ג.        תבחר את חברי הוועדות השונות.

ד.       בסמכותה למנות לוועדות השונות חברים מתוך המועצה או מחוצה לה, על פי שיקול דעתה (לרבות מינוי מי שאינו חבר בעמותה ובלבד שהנימוק למינויו יהיה על רקע מקצועי או על פי כישורים מיוחדים שיש לו הנדרשים לביצוע תפקיד כלשהו באותה ועדה) אלא אם החוק או תקנון זה קבעו אחרת.

ה.      תחליט בנושאים שלא הוחלטו בהנהלה והועברו אליה ע"י ההנהלה.

 1. ישיבות

א.      על מועד ישיבות המועצה ומקומן תישלח הודעה לכל חברי המועצה ולחברי וועדת הביקורת, לפחות 21 ימים מראש.

ב.       ישיבת המועצה לא תיפתח אלא אם נכחו לפחות מחצית מחברי המועצה.

ג.        לא התכנס המניין הדרוש של מחצית חברי המועצה, תיפתח הישיבה מחצית השעה לאחר המועד המתוכנן ובלבד שנכחו לפחות רבע מחברי המועצה.

ד.       היה המניין הדרוש לפתיחת ישיבת המועצה לפי סעיף יא.4.ב או לפי סעיף יא.4.ג ונפתחה הישיבה, תמשיך הישיבה להתקיים עד לנעילתה ע"י יו"ר העמותה, או ממלא מקומו, גם אם פחת מספר המשתתפים במהלך הישיבה.

 1. החלטות

א.      החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות רגיל.

ב.       היה מספר הקולות שווה בעד ונגד החלטה כלשהי, יכריע יו"ר העמותה (או ממלא מקומו).

ג.        ההנהלה מחויבת לקיים את החלטות המועצה.

 1. פרוטוקול

א.      בכל ישיבה של המועצה ימנה יו"ר העמותה מזכיר שירשום פרוטוקול אשר יכלול את שמות חברי ההנהלה, חברי המועצה וחברי ועדת הביקורת (תוך ציון מפורש מי מהם נכח בישיבה) כל הדיווחים (אפשר ע"י רישום הנושא וצירוף מסמכים כתובים) ואת כל ההחלטות (לרבות מספר הקולות בעד, נגד ונמנעים).

ב.       הפרוטוקול ייחתם ע"י המזכיר, יו"ר העמותה ולפחות שלושה חברי מועצה נוספים שנכחו בישיבה.

 

יב. הנהלת העמותה

 

 1. בחירה ומניין

תבחר ע"י המועצה ומתוכה ויכהנו בה 12 חברים לכל היותר בנוסף ליו"ר העמותה.

 1. יו"ר

יו"ר העמותה יכהן גם כיו"ר ההנהלה (ובהעדרו ימלא את מקומו כאמור בסעיף י.1.ו.1).

 1. סמכויות

ענייני העמותה ינוהלו על-ידי הנהלת העמותה וסמכותה  תהא שיורית , דהיינו כל סמכות, שלא יוחדה לאסיפה הכללית, למועצה או לכל גוף אחר ממוסדות העמותה.

 1. החלטות

א. החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות רגיל.

ב. היה מספר הקולות שווה בעד ונגד החלטה כלשהי, יכריע יו"ר העמותה (או ממלא מקומו).

 1. פרוטוקול

א.   בכל ישיבה של ההנהלה ימנה יו"ר העמותה מזכיר שירשום פרוטוקול אשר יכלול את שמות חברי ההנהלה, תוך ציון מפורש מי מהם נכח בישיבה, כל הדיווחים (אפשר ע"י רישום הנושא וצירוף מסמכים כתובים) ואת כל ההחלטות (לרבות מספר הקולות בעד, נגד ונמנעים).

 

 

ב.       הפרוטוקול ייחתם ע"י המזכיר, יו"ר העמותה ולפחות שניים נוספים מחברי ההנהלה שנכחו בישיבה.

 

יג.  וועדת הביקורת

בחירה ומנין

א.   תבחר ע"י האסיפה הכללית ויכהנו בה 3 חברים.

ב.   כהוראת מעבר עד לקיום האסיפה הכללית הראשונה תבחר ע"י המועצה.

 

יד. שכר חברי ההנהלה ו/או המועצה.  

ההנהלה תכין הצעה בדבר תשלום שכר ו/או הוצאות לבעלי תפקידים בעמותה (באישור ועדת הכספים) וזו תוצג בפני המועצה לאישור.

 

טו. העברת ההנהלה/המועצה מכהונתה.

האסיפה הכללית רשאית בכל עת להעביר את ההנהלה/המועצה/חבר בהנהלה/במועצה מכהונתו/ה, וההעברה מהכהונה תיכנס לתוקף רק לאחר, שהאסיפה הכללית בחרה הנהלה/מועצה/חבר הנהלה/מועצה חדש/ה.

 

טז. פנקס חברי הנהלה/מועצה.

העמותה חייבת לנהל פנקס חברי הנהלה/מועצה ולרשום בו לגבי כל חבר את הפרטים הבאים:

שמו, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו בהנהלה/מועצה, תאריך פקיעת חברותו בהנהלה/מועצה.

 

יז. פרוטוקול

ההנהלה/מועצה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

 

יח. מורשי חתימה

 1. לעמותה יהיו 3 מורשי חתימה – יו"ר העמותה, חבר ועדת הכספים וגזבר העמותה.
 2. חתימת היו"ר ועוד אחד ממורשי החתימה וחותמת העמותה תהיינה מחייבות את העמותה בכל עניין

עקרוני, בכלל זה גם בגין תשלומים בהמחאות.

 1. ליו"ר כאמור בסעיף א' זכות חתימה, למעט בהוצאות הקשורות בו.

 

יט. וועדת בקורת ורואה חשבון

 1. תפקידים

וועדת הביקורת/הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות על-פי מטרות העמותה ויביאו בפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

 1. כינון

וועדת הביקורת/הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה וההוראות לעניין בחירת ההנהלה יחולו בשינויים המחויבים גם על וועדת בקורת.

    א. חברי וועדת הביקורת יהיו 3.

    ב. להנהלת/מועצת העמותה לא תהיה אפשרות להדיח את חברי וועדת הביקורת.

    ג. משך קדנציה של וועדת הביקורת יהיה 4 שנים.

ד. לא ניתן יהיה להיבחר ליותר משתי קדנציות רצופות לוועדת הביקורת, למעט ברב מוחלט של 65% של

     חברי העמותה.

   ה. הדחה של חבר וועדת ביקורת ברב מוחלט של 65% מחברי העמותה הנוכחים באסיפה.

 

 1. מינוי רואה-חשבון

 ההוראות הבאות יחולו על מינוי רואה חשבון ,במידה שהאסיפה הכללית תחליט על-כך:

א. רואה חשבון ייבחר באסיפה הכללית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית שלאחריה.

   ב. ההנהלה רשאית, בכל עת שלפני האסיפה הכללית  הראשונה ,למנות רואה חשבון ראשון לעמותה,

     שישמש בתפקידו עד לאסיפה הכללית  הראשונה. לא מינה הוועד רואה חשבון כאמור, רשאית

העמותה באסיפה הכללית למנות את רואה החשבון הראשון שלה.

ג. באסיפה הכללית הראשונה רשאית העמותה לאשר את מינוי רואה החשבון, שמינתה ההנהלה או למנות

במקומו רואה חשבון, שהציע אחד מחברי העמותה, ובלבד שנשלחה לחברי העמותה ולרואה החשבון

הודעה על ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו 7 ימים לפחות לפני יום האסיפה.

 

 1. הנוהל במינוי רואה חשבון

  א. לא יתמנה אדם לרואה חשבון, כאמור בסעיף 3 ב', אלא אם חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה

הכללית השנתית על כוונתו להציע אותו אדם למשרת רואה חשבון.

  ב. ההודעה לפי סעיף קטן א' תימסר לא יאוחר מהמועד, שנקבע בתקנון העמותה לזימון חברים לאסיפה

הכללית. לפיכך, בהמשך להודעה על האסיפה הכללית יימסר גם שמו של רואה חשבון העמותה, במידה

שיידרש להחליפו.

  ג. העמותה תשלח העתק מההודעה, שקבלה לפי סעיף א' ,לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את

תפקידו.

  ד. הוראות סעיף זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו

 

 1. משרת רואה חשבון שהתפנתה.

התפנתה משרתו של רואה החשבון, רשאית ההנהלה למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית

הקרובה.

 1. שכר רואה החשבון

העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון, אולם את שכרו של רואה החשבון, שנתמנה

לפני האסיפה הכללית הראשונה / שנתמנה על-פי סעיף 3 ב', רשאית לקבוע ההנהלה.

 

כ. סייגים לכהונה

 1. ייחוד כהונות

לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ההנהלה/מועצה וכחבר וועדת הביקורת או הגוף המבקר.

 1. פסלות לכהונה

 לא יכהן כחבר ההנהלה/מועצה או כחבר וועדת הביקורת:

א. מי שאינו חבר העמותה.

ב. מי שנותן לעמותה שירותים בשכר, שלא כחבר הנהלה/מועצה או חבר וועדת הביקורת, לפי העניין.

ג. קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

ד. מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין,

התשל"ז – 1977, או בעבירה אחרת , שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

ה. תאגיד, אולם  נציג של תאגיד החבר בעמותה יכול לכהן כחבר ההנהלה/מועצה.

ו. לא יכהן כגוף מבקר ,מי שנותן שירותים לעמותה בשכר, שלא כגוף מבקר.

3.תוקף פעולות

פעולה של חבר ההנהלה/מועצה או של חבר וועדת הביקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תוקפה          בשל פגם ,שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

 

כא. ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון בפנקסי חשבונות

 

 1. פנקסי חשבונות

    א. העמותה תנהל פנקסי חשבונות, שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי, אשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה לחוק העמותות (תיקון תשנ"ו סעיף 35 א') לפי העניין.

    ב. כל חבר הנהלה/מועצה, וועדת הביקורת, הגוף המבקר וכן רואה החשבון, שמונה לעמותה, רשאי

לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר

הנהלה/מועצה ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

 1. דו"ח כספי

 א. ההנהלה תכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה בכל שנת מס(להלן-דו"ח כספי), אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השנייה לחוק העמותות. הדו"ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית או במועד מוקדם יותר ויובא לפני האסיפה הכללית לאישורה.

 ב. ההנהלה תצרף לדו"ח הכספי הודעה בה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים, ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פרטים בעניין תנאי פרישה. והכל בין שהתשלומים או ההתחייבות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר, כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם.

"תשלומים" לצורך סעיף זה – סכומי כסף, וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך, זכויות אחרות

וכן כל הטבה אחרת.

ג. הדו"ח הכספי ייערך על-פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של   העמותה, וייתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים, כאמור בסעיף ניהול חשבונות 1 א'.

ד. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 31 לינואר בשנה שלאחר

    תום תקופת הדו"ח חתום בידי שניים מחברי הוועד.

 1. בקורת של רואה חשבון

   במידה והעמותה תהיה חייבת במינוי רו"ח יוגש לאסיפה הכללית דו"ח כספי, כשהוא מבוקר בידי רואה

החשבון.

4.עיון

  א. פנקס החברים, פנקס חברי ההנהלה/מועצה, פרוטוקולים האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים, שהובאו    לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

  ב. המסמכים שהוגשו לרשם יהיו פתוחים במשרדו לעיוןכל דורש.

 

כב. פירוק מרצון.

 1. החלטה על פירוק ומינוי מפרק

   א. העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה ,שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21  יום מראש תוך ציון, שיוצע באסיפה הכללית להחליט על פירוק.

  ב. נכסים או כספים, שנשארו לעמותה לאחר הפירוק יועברו לגוף, שמטרותיו דומות/זהות לאילו של העמותה על-פי החלטת רוב רגיל של המצביעים באסיפה כללית כמפורט בסעיף א'.

 ג.  פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר,   כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 ד. בכל מקרה של פירוק תפעל העמותה, כפי שמורה חוק העמותות.

 

כג. כללי

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין

חבריה אסורה.